Kurs z projektem w R

krótko o kursie

Symulacje Monte Carlo jako narzędzie estymacji w analizie instrumentów finansowych

  • Akcje i obligacje
  • Instrumenty pochodne
  • Ryzyko wrażliwości instrumentów finansowych
  • Ryzyko zagrożenia  instrumentów finansowych
  • Metoda zmiennych antytetycznych
  • Metoda zmiennych kontrolnych

Projekt w R

Estymacja wartości i ryzyka wybranej akcji, obligacji oraz wybranego instrumentu pochodnego z wykorzystaniem symulacji Monte Carlo