Regulaminy świadczenia usług

1. Postanowienia wstępne

 1. finanseilosciowe.pl – serwis, którego właścicielem i operatorem jest firma Eduinn Krzysztof Ozimek, ul. Kossutha 2A/99, 01 – 315 Warszawa, NIP 5262259776, wpisana do ewidencji gospodarczej pod numerem 482786.
 2. Kontakt do Eduinn Krzysztof Ozimek: adres e-mail kontakt@finanseilosciowe.pl.
 3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego regulaminu jest Eduinn Krzysztof Ozimek, podanie danych osobowych jest dobrowolne i każda osoba, której dane są przetwarzane przez finanseilosciowe.pl ma prawo wglądu w ich treść oraz prawo ich aktualizacji i poprawiania.
 4. Niniejszy Regulamin skierowany jest do Konsumentów i określa zasady świadczenia usług edukacyjnych w formie Kursu Indywidualnego organizowanego przez Eduinn Krzysztof Ozimek oraz określa tryb zawierania Umowy o świadczenie usług edukacyjnych w formie Kursu Indywidualnego pomiędzy Użytkownikiem a Eduinn Krzysztof Ozimek za pośrednictwem serwisu finanseilosciowe.pl.

2. Definicje

 1. Regulamin – zbiór przepisów określający zasady świadczenia usług edukacyjnych w formie Kursu Indywidualnego organizowanego przez Eduinn Krzysztof Ozimek oraz określający tryb zawierania Umowy na odległość o świadczenie usług edukacyjnych w formie Kursu Indywidualnego pomiędzy Użytkownikiem a Eduinn Krzysztof Ozimek za pośrednictwem finanseilosciowe.pl.
 2. finanseilosciowe.pl – serwis, którego właścicielem i operatorem jest firma Eduinn Krzysztof Ozimek, ul. Kossutha 2A/99, 01 – 315 Warszawa, NIP 5262259776, wpisana do ewidencji gospodarczej pod numerem 482786.
 3. Formularz Zgłoszeniowy – Formularz zgłoszeniowy na kursy indywidualne, umieszczony na stronie https://finanseilosciowe.pl/formularz-zgloszeniowy-na-kursy-indywidualne/ oraz wypełniany przez Użytkownika, jest formą zawarcia Umowy na odległość o świadczenie usług edukacyjnych w formie Kursu Indywidualnego, za pośrednictwem finanseilosciowe.pl, pomiędzy Użytkownikiem a Eduinn Krzysztof Ozimek.
 4. Umowa – umowa cywilnoprawna, do zawarcia której dochodzi poprzez wypełnienie i wysłanie Formularza Zgłoszeniowego, której przedmiotem jest świadczenie usług edukacyjnych w formie Kursu Indywidualnego pomiędzy Użytkownikiem a Eduinn Krzysztof Ozimek zawierana za pośrednictwem finanseilosciowe.pl.
 5. Kurs Indywidualny – usługa edukacyjnej świadczonej w formie Kursu Indywidualnego przez Eduinn Krzysztof Ozimek.
 6. Termin – data i przedział godzinowy ustalony z Użytkownikiem/Uczestnikiem, podczas którego odbywa się Kurs Indywidualny
 7. Materiały – kod w R oraz notatki i wizualizacje udostępnione w pliku PDF, częściowo przygotowane przed Kursem oraz dynamicznie generowane w trakcie Kursu
 8. Konsument – osoba fizyczna lub osoba fizyczna prowadząca działalności gospodarczą dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 9. Użytkownik – Konsument, który korzysta z finanseilosciowe.pl i/lub który zawarł Umowę o świadczenie usług edukacyjnych w formie Kursu Indywidualnego
 10. Uczestnik – Użytkownik/lub osoba wyznaczona przez Użytkownika do uczestnictwa w Kursie Indywidualnym.
 11. Faktura – elektroniczna faktura imienna z oznaczeniem Vat zw., dokument księgowy wystawiany na żądanie Użytkownika.
 12. Ustawa – Ustawa O Prawach Konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta
  (Dz.U.2020.287 t.j. z dnia 2020.02.21).
 13. Kodeks – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).

3. Przepisy ogólne

 1. Regulamin określa zasady Umowy o świadczenie usług edukacyjnych w formie Kursu Indywidualnego organizowanego przez Eduinn Krzysztof Ozimek oraz tryb zawierania Umowy na odległość o świadczenie usług edukacyjnych w formie Kursu Indywidualnego pomiędzy Użytkownikiem a Eduinn Krzysztof Ozimek za pośrednictwem finanseilosciowe.pl.
 2. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z przepisami Ustawy pierwszeństwo mają przepisy zawarte w Ustawie.
 3. Zastrzega się, że Konsumentów nie dotyczą te postanowienia Regulaminu: które stanowiłyby niedozwolone postanowienia umowne w rozumieniu Kodeksu (art. 385[1] do 385[3] ), czy naruszałyby bezwzględnie obowiązujące przepisy prawne dotyczące zawierania umów z udziałem Konsumenta, które zostałyby zawarte w rejestrze postanowień wzorców umownych uznanych za niedozwolone, prowadzonych przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 4. Wszystkie informacje oraz szczegóły dotyczące organizowanych przez Eduinn Krzysztof Ozimek Kursów Indywidualnych są dostępne na finanseilosciowe.pl.
 5. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z finanseilosciowe.pl: a) urządzenie mające dostęp do sieci Internet oraz przeglądarka obsługująca pliki cookies, a także dostęp do konta poczty elektronicznej; b) poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa Microsoft Internet Explorer w wersji nie starszej niż 7, lub Mozilla Firefox w wersji nie starszej niż 24, lub Chrome w wersji nie starszej niż 25, lub inna w której poprawnie działać będzie formularz zamówienia usług.
 6. finanseilosciowe.pl nie zapewnia warunków technicznych, wskazanych powyżej. Użytkownik ponosi wszelkie koszty związane z zapewnieniem warunków technicznych, o których mowa w zdaniu poprzednim (w szczególności koszty dostępu do sieci Internet).
 7. Eduinn Krzysztof Ozimek dokłada starań potrzebnych do prawidłowego działania finanseilosciowe.pl.
 8. Informacje o wszystkich przerwach technicznych, błędach technicznych i awariach oraz ewentualnych związanych z nimi konsekwencjami dla Użytkowników będą umieszczane na finanseilosciowe.pl.
 9. Cena Kursu Indywidualnego wskazana na finanseilosciowe.pl jest ceną brutto równą cenie netto. Cena podawana jest w złotych polskich. Obowiązuje cena zawarta w Formularzu Zgłoszeniowym.
 10. Informacje o Kursach Indywidualnych znajdujące się na finanseilosciowe.pl nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu.

4. Zawieranie Umowy i inne informacje

 1. Umowa zawierana i realizowana jest w języku polskim.
 2. Umowa zawierana jest z osobami pełnoletnimi. Zawarcie umowy z osobą niepełnoletnią wymaga potwierdzenia przez przedstawicieli ustawowych.
 3. Do zawarcia Umowy dochodzi poprzez wypełnienie i wysłanie przez Użytkownika Formularza Zgłoszeniowego. Przedmiotem Umowy jest świadczenie usług edukacyjnych w formie Kursu Indywidualnego. Formularz należy wysłać do 24 godzin od momentu ustalenia Terminu Kursu Indywidualnego.
 4. Zawarcie Umowy poprzedza kontakt na adres e-mail kontakt@finanseilosciowe.pl oraz nawiązanie kontaktu (telefonicznego, smsowego lub e-mailowego) przez Eduinn Krzysztof Ozimek z Użytkownikiem w celu ustalenia Terminu Kursu Indywidualnego.
 5. Wypełnienie i wysłanie przez Użytkownika Formularza Zgłoszeniowego bez uprzedniego ustalenia z finanseilosciowe.pl Terminu Kursu Indywidualnego oznacza, iż nie doszło do zawarcia Umowy.
 6. Spóźnienie się Użytkownika/Uczestnika nie skutkuje przedłużeniem Kursu Indywidualnego o czas spóźnienia.
 7. Spóźnienie się Prowadzącego skutkuje przedłużeniem Kursu Indywidualnego o podwójny czas spóźnienia.
 8. Nieobecność Użytkownika/Uczestnika nie skutkuje zwrotem płatności.
 9. Kurs Indywidualny prowadzony jest w formie online.
 10. finanseilosiowe.pl nie odpowiada za spełnienie warunków technicznych przez Użytkownika/Uczestnika.
 11. Użytkownik/Uczestnik winien spełnić następujące wymagania sprzętowe i internetowe:
 • Microsoft® Windows® XP oraz Windows 7 procesor co najmniej 1.4 GHz Intel® Pentium® 4 lub podobny.
 • Windows Vista® Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 oraz Windows 10 (wersja 32-bit/64-bit z 32-bitową przeglądarką) procesor co najmniej 2 GHz Pentium 4 lub podobny.
 • Windows XP i Windows 7 – 512 MB RAM (rekomendacja – 1 GB).
 • Windows Vista, Windows 8 i Windows 10 – 1 GB RAM (rekomendacja – 2 GB).
 • Microsoft Internet Explorer 10 lub wyższy (tylko wersja 32 bitowa); Microsoft Edge; Mozilla Firefox 3 lub wyższy; Google Chrome.
 • Najnowsza wersja Adobe ® Flash® Player. Otwarte porty 1935, 443 oraz 80.
 • Internet o szybkości min 5000kbps.

5. Płatność

 1. Użytkownik winien wysłać elektronicznie wygenerowany dowód wpłaty na adres e-mail kontakt@finanseilosciowe.pl nie później niż 48 godzin od wypełnienia i wysłania Formularza Zgłoszeniowego.
 2. Płatności należy dokonać na rachunek bankowy Eduinn Krzysztof Ozimek. Dane do przelewu zostaną wysłane na adres e-mail Użytkownika.
 3. Brak wysłania elektronicznie wygenerowanego dowodu wpłaty nie później niż 48 godzin od wypełnienia i wysłania Formularza Zgłoszeniowego na adres e-mail kontakt@finanseilosciowe.pl oznacza, iż nie doszło do zawarcia Umowy i wszelkie dotychczasowe uzgodnienia tracą ważność.
 4. Na żądanie Użytkownika wystawiane są Faktury imienne.
 5. Użytkownik wyraża zgodę na przesyłanie Faktur, duplikatów Faktur oraz Faktur korygujących drogą elektroniczną, na adres e-mail podany przez Użytkownika w Formularzu Zgłoszeniowym. W przypadku zmiany adresu e-mail, o którym mowa w zdaniu poprzednim Użytkownik zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie Eduinn Krzysztof Ozimek na piśmie.
 6. Użytkownik wyraża zgodę na przesyłanie Faktur, duplikatów Faktur oraz Faktur korygujących w formie papierowej gdy przeszkody techniczne lub formalne przeszkadzają w przesłaniu ich drogą elektroniczną.

6. Realizacja kursu

 1. Kurs Indywidualny przeprowadzany jest w ustalonym z Użytkownikiem/Uczestnikiem Terminie.
 2. Na adres e-mail, który został podany przez Użytkownika w Formularzu Zgłoszeniowym, wysyłany jest link do pobrania oprogramowania, które Użytkownik/Uczestnik obowiązany jest zainstalować na swoim komputerze, zgodnie z instrukcjami twórców oprogramowania. Link przesyłany jest przez finanseilosciowe.pl w ciągu 24 godzin przed rozpoczęciem Kursu Indywidualnego.

7. Odstąpienie od umowy

 1. Konsument ma prawo odstąpić od Umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia, bez podania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na adres e-mail kontakt@finanseilosciowe.pl
 2. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy rozpoczyna się od chwili wysłania Formularza Zgłoszeniowego.
 3. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od Umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Wzór formularza odstąpienia od Umowy znajduje się w załączniku 1
 4. Konsument ma prawo zażądać rozpoczęcia świadczenia usługi przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.
 5. Konsument, który żądał rozpoczęcia świadczenia usługi może odstąpić od Umowy w wyznaczonym przez Ustawę terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy ale ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia. Koszt świadczeń jest obliczany proporcjonalnie do zakresu wykonanej usługi do czasu odstąpienia przez Konsumenta od Umowy.
 6. Konsument, który żądał rozpoczęcia wykonywania usługi nie może odstąpić od Umowy jeśli usługa wykonana została w całości i został poinformowany, że po spełnieniu świadczenia utraci prawo do odstąpienia od Umowy.
 7. W przypadku odstąpienia od Umowy następuje zwrot otrzymanych płatności w terminie nie późniejszym niż 14 dni od daty odstąpienia od Umowy.
 8. Zwrot płatności następuje na rachunek bankowy, z którego płatność została dokonana.

8. Wypowiedzenie Umowy

 1. Wypowiedzenie Umowy po upływie 14 dni od jej zawarcia przez Użytkownika jest możliwe w każdym momencie, z okresem wypowiedzenia 7 dni od chwili zgłoszenia woli wypowiedzenia Umowy. Wypowiedzenie winno być przesłane na adres e-mail kontakt@finanseilosciowe.pl Jeśli Termin Kursu Indywidualnego przypada na okres wypowiedzenia płatność za uczestnictwo w Kursie nie podlega zwrotowi.
 2. Płatność w kwocie pomniejszonej o koszty administracyjno-księgowe 500,00 zł zostanie przelana najpóźniej po 14 dniach, licząc od dnia następującego po dniu, w którym została wypowiedziana Umowa na rachunek, z którego została dokonana płatność.
 3. Wypowiedzenie Umowy przez Eduinn Krzysztof Ozimek jest możliwe w każdym momencie, z okresem wypowiedzenia 14 dni od chwili zgłoszenia woli wypowiedzenia Umowy. Wypowiedzenie winno być przesłane na adres e-mail Użytkownika podany w Formularzu Zgłoszeniowym. Płatność zostanie zwrócona przez Eduinn Krzysztof Ozimek u w terminie nie późniejszym niż 14 dni licząc od dnia następującego po dniu w którym została wypowiedziana Umowa na rachunek, z którego została dokonana płatność.

9. Odpowiedzialność I Gwarancje Eduinn Krzysztof Ozimek

 1. Eduinn Krzysztof Ozimek nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości korzystania przez Użytkownika/Uczestnika z finanseilosciowe.pl oraz z serwisu wykorzystywanego do prowadzenia Kursu Indywidualnego z jakiejkolwiek przyczyny, a w szczególności niezachowania warunków technicznych wskazanych w Regulaminie.
 2. Eduinn Krzysztof Ozimek oświadcza, że Kurs Indywidualny organizowany i prowadzony jest z zachowaniem najwyższej staranności, niemniej Eduinn Krzysztof Ozimek nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za rezultaty Kursu Indywidualnego, w tym również za wyniki jakichkolwiek egzaminów (m.in. egzaminów zawodowych z zakresu szeroko rozumianych finansów), do których Użytkownik/Uczestnik zdecyduje się przystąpić wykorzystując wiedzę zdobytą podczas Kursu Indywidualnego.
 3. Użytkownikowi /Uczestnikowi nie przysługuje wobec Eduinn Krzysztof Ozimek roszczenie o pokrycie dodatkowo poniesionych kosztów, w związku z wzięciem udziału w Kursie Indywidualnym, w szczególności kosztów dojazdu, kosztów hoteli etc.
 4. Użytkownikowi /Uczestnikowi nie przysługuje wobec Eduinn Krzysztof Ozimek roszczenie o pokrycie dodatkowo poniesionych kosztów, w związku z niezdanym egzaminem zawodowym, w szczególności kosztów opłat egzaminacyjnych za dany egzamin.
 5. Eduinn Krzysztof Ozimek nie wyraża zgody na kopiowanie i rozpowszechnianie dowolną metodą, udostępnionych Użytkownikowi/Uczestnikowi Materiałów.
 6. Eduinn Krzysztof Ozimek nie wyraża zgody na fotografowanie i nagrywanie treści przekazywanych podczas Kursu Indywidualnego.
 7. Dostarczanie przed Eduinn Krzysztof Ozimek odpowiedzi na pytania Uczestnika Kursu oraz formułowanie sugestii, które związane są z przedmiotem Kursu i o które zwrócono się w trakcie Kursu albo poza Kursem może odbywać się wyłącznie podczas Kursu.

10. Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje na podstawie rękojmi dotyczące sposobu przeprowadzenia Kursu Indywidualnego powinny być zgłaszane na adres e-mail kontakt@finanseilosciowe.pl. lub przesyłane listem poleconym na adres Eduinn Krzysztof Ozimek, Kossutha 2A/99, 01-315 Warszawa.
 2. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia złożenia.
 3. Użytkownik zostanie poinformowany o sposobie dalszego postępowania. Jeżeli w ciągu 14 dni Eduinn Krzysztof Ozimek nie ustosunkuje się do żądań oznacza to uznanie żądania Użytkownika za uzasadnione.

11. Pozasądowe Sposoby Rozpatrywania Reklamacji I Dochodzenia Roszczeń Oraz Zasady Dostępu Do Tych Procedur

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Użytkownika będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.
 2. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, adres e-mail: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, Warszawa.), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy Konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
 3. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę); oraz (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w Dni Robocze, w godzinach 8:00 – 18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora).
 4. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).

12. Postanowienia końcowe

 1. Nieprzestrzeganie Regulaminu przez Użytkownika/Uczestnika może skutkować wypowiedzeniem Umowy przez Eduinn Krzysztof Ozimek.
 2. Nieprzestrzeganie Regulaminu przez Użytkownika/Uczestnika może skutkować odmową zawarcia nowej Umowy przez Eduinn Krzysztof Ozimek.
 3. Nieprzestrzeganie Regulaminu przez Eduinn Krzysztof Ozimek może skutkować wypowiedzeniem Umowy przez Użytkownika.
 4. Nieprzestrzeganie Regulaminu przez Eduinn Krzysztof Ozimek może skutkować odmową zawarcia nowej Umowy przez Użytkownika.
 5. Wyrażana jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby organizacji i przeprowadzenia Kursu Indywidualnego. Dokładne zapisy o ochronie danych znajdują się w Polityce Prywatności zamieszczonej na finanseilosciowe.pl.
 6. Eduinn Krzysztof Ozimek zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności, zmiany zakresu usług edukacyjnych – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
 7. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy powszechnego prawa polskiego, w szczególności Kodeksu.
 8. Użytkownicy/Uczestnicy są zobowiązani do korzystania ze strony finanseilosciowe.pl w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami Regulaminu. W ramach korzystania z finanseilosciowe.pl zabronione jest dostarczanie jakichkolwiek informacji o charakterze bezprawnym, obraźliwym, czy też naruszającym dobra osobiste.
 9. Eduinn Krzysztof Ozimek dokłada wszelkich starań, by świadczone usługi w ramach finanseilosciowe.pl były na najwyższym poziomie, jednakże Eduinn Krzysztof Ozimek nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności finanseilosciowe.pl w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy finanseilosciowe.pl.
 10. Użytkownik akceptując Regulamin zgadza się na zbieranie i udostępnianie Eduinn Krzysztof Ozimek statystyk swojej obecności i aktywności w Serwisie. Dane są zbierane automatycznie i mogą zostać wykorzystane do analizy aktywności Użytkownika.
 11. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Eduinn Krzysztof Ozimek a Użytkownikiem zostaje poddane właściwym sądom powszechnym zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

Załącznik Nr 1

Wzór Formularza Odstąpienia Od Umowy (Załącznik Numer 2 Do Ustawy O Prawach Konsumenta). Wzór formularza odstąpienia od umowy (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy na adres e-mail kontakt@finanseilosciowe.pl) Eduinn Krzysztof Ozimek ul. Kossutha 2A/99, 01-315 Warszawa kontakt@finanseilosciowe.pl – Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od Umowy o świadczeniu usług edukacyjnych w formie Kursu Indywidualnego zawartej za pośrednictwem finanseilosciowe.pl – Data zawarcia umowy(*)/– Imię i nazwisko konsumenta(-ów) – Adres konsumenta(-ów) – Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) – Data (*) Niepotrzebne skreślić.

1. Postanowienia wstępne

 1. finanseilosciowe.pl – serwis, którego właścicielem i operatorem jest firma Eduinn Krzysztof Ozimek, ul. Kossutha 2A/99, 01 – 315 Warszawa, NIP 5262259776, wpisana do ewidencji gospodarczej pod numerem 482786.
 2. Kontakt do Eduinn Krzysztof Ozimek: adres e-mail kontakt@finanseilosciowe.pl.
 3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego regulaminu jest Eduinn Krzysztof Ozimek, podanie danych osobowych jest dobrowolne i każda osoba, której dane są przetwarzane przez finanseilosciowe.pl ma prawo wglądu w ich treść oraz prawo ich aktualizacji i poprawiania.
 4. Niniejszy Regulamin skierowany jest do przedsiębiorców posiadających osobowość prawną, przedsiębiorców nie posiadających osobowości prawnej („Przedsiębiorcy”), jednostek sektora publicznego („Jednostki Publiczne”) oraz innych podmiotów, i określa zasady świadczenia usług edukacyjnych w formie Kursu Indywidualnego organizowanego przez Eduinn Krzysztof Ozimek oraz określa tryb zawierania Umowy o świadczenie usług edukacyjnych w formie Kursu Indywidualnego pomiędzy Użytkownikiem a Eduinn Krzysztof Ozimek za pośrednictwem serwisu finanseilosciowe.pl.

2. Definicje

 1. Regulamin – zbiór przepisów określający zasady świadczenia usług edukacyjnych w formie Kursu Indywidualnego organizowanego przez Eduinn Krzysztof Ozimek oraz określający tryb zawierania Umowy na odległość o świadczenie usług edukacyjnych w formie Kursu Indywidualnego pomiędzy Użytkownikiem a Eduinn Krzysztof Ozimek za pośrednictwem finanseilosciowe.pl.
 2. finanseilosciowe.pl – serwis, którego właścicielem i operatorem jest firma Eduinn Krzysztof Ozimek, ul. Kossutha 2A/99, 01 – 315 Warszawa, NIP 5262259776, wpisana do ewidencji gospodarczej pod numerem 482786.
 3. Formularz Zgłoszeniowy – Formularz zgłoszeniowy na kursy indywidualne, umieszczony na stronie https://finanseilosciowe.pl/formularz-zgloszeniowy-na-kursy-indywidualne/ oraz wypełniany przez Użytkownika, jest formą zawarcia Umowy na odległość o świadczenie usług edukacyjnych w formie Kursu Indywidualnego, za pośrednictwem finanseilosciowe.pl, pomiędzy Użytkownikiem a Eduinn Krzysztof Ozimek.
 4. Umowa – umowa cywilnoprawna, do zawarcia której dochodzi poprzez wypełnienie i wysłanie Formularza Zgłoszeniowego. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług edukacyjnych w formie Kursu Indywidualnego pomiędzy Użytkownikiem a Eduinn Krzysztof Ozimek zawierana za pośrednictwem finanseilosciowe.pl.
 5. Kurs Indywidualny – usługa edukacyjnej świadczonej w formie Kursu Indywidualnego przez Eduinn Krzysztof Ozimek.
 6. Termin – data i przedział godzinowy ustalony z Użytkownikiem/Uczestnikiem, podczas którego odbywa się Kurs Indywidualny
 7. Materiały – kod w R oraz notatki i wizualizacje udostępnione w pliku PDF, częściowo przygotowane przed Kursem oraz dynamicznie generowane w trakcie Kursu
 8. Użytkownik – Osoba fizyczna prowadząca działalności gospodarczą dokonująca czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, Przedsiębiorca, Jednostka Publiczna oraz każdy inny podmiot, który korzysta z finanseilosciowe.pl i/lub który zawarł Umowę o świadczenie usług edukacyjnych w formie Kursu Indywidualnego.
 9. Uczestnik – Użytkownik/lub osoba wyznaczona przez Użytkownika do uczestnictwa w Kursie Indywidualnym.
 10. Faktura – elektroniczna faktura z oznaczeniem Vat. zw, dokument księgowy wystawiany Użytkownikowi.
 11. Kodeks – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).

3. Przepisy ogólne

 1. Regulamin określa zasady Umowy o świadczenie usług edukacyjnych w formie Kursu Indywidualnego organizowanego przez Eduinn Krzysztof Ozimek oraz tryb zawierania Umowy na odległość o świadczenie usług edukacyjnych w formie Kursu Indywidualnego pomiędzy Użytkownikiem a Eduinn Krzysztof Ozimek za pośrednictwem finanseilosciowe.pl.
 2. Wszystkie informacje oraz szczegóły dotyczące organizowanych przez Eduinn Krzysztof Ozimek Kursów Indywidualnych są dostępne na finanseilosciowe.pl.
 3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z finanseilosciowe.pl: a) urządzenie mające dostęp do sieci Internet oraz przeglądarka obsługująca pliki cookies, a także dostęp do konta poczty elektronicznej; b) poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa Microsoft Internet Explorer w wersji nie starszej niż 7, lub Mozilla Firefox w wersji nie starszej niż 24, lub Chrome w wersji nie starszej niż 25, lub inna w której poprawnie działać będzie formularz zamówienia usług.
 4. finanseilosciowe.pl nie zapewnia warunków technicznych, wskazanych powyżej. Użytkownik ponosi wszelkie koszty związane z zapewnieniem warunków technicznych, o których mowa w zdaniu poprzednim (w szczególności koszty dostępu do sieci Internet).
 5. Eduinn Krzysztof Ozimek dokłada starań potrzebnych do prawidłowego działania finanseilosciowe.pl.
 6. Informacje o wszystkich przerwach technicznych, błędach technicznych i awariach oraz ewentualnych związanych z nimi konsekwencjami dla Użytkowników będą umieszczane na finanseilosciowe.pl.
 7. Cena Kursu Indywidualnego wskazana na finanseilosciowe.pl jest ceną brutto równą cenie netto. Cena podawana jest w złotych polskich. Obowiązuje cena zawarta w Formularzu Zgłoszeniowym.
 8. Informacje o Kursach Indywidualnych znajdujące się na finanseilosciowe.pl nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu.

4. Zawieranie Umowy i inne informacje

 1. Umowa zawierana i realizowana jest w języku polskim.
 2. Umowa zawierana jest z osobami pełnoletnimi. Zawarcie umowy z osobą niepełnoletnią wymaga potwierdzenia przez przedstawicieli ustawowych.
 3. Do zawarcia Umowy dochodzi poprzez wypełnienie i wysłanie przez Użytkownika Formularza Zgłoszeniowego. Przedmiotem Umowy jest świadczenie usług edukacyjnych w formie Kursu Indywidualnego. Formularz należy wysłać do 24 godzin od momentu ustalenia Terminu Kursu Indywidualnego
 4. Zawarcie Umowy poprzedza kontakt na adres e-mail kontakt@finanseilosciowe.pl oraz nawiązanie kontaktu (telefonicznego, smsowego lub e-mailowego) przez Eduinn Krzysztof Ozimek z Użytkownikiem w celu ustalenia Terminu Kursu Indywidualnego.
 5. Wypełnienie i wysłanie przez Użytkownika Formularza Zgłoszeniowego bez uprzedniego ustalenia z finanseilosciowe.pl Terminu Kursu Indywidualnego oznacza, iż nie doszło do zawarcia Umowy.
 6. Spóźnienie się Użytkownika/Uczestnika nie skutkuje przedłużeniem Kursu Indywidualnego o czas spóźnienia.
 7. Spóźnienie się Prowadzącego skutkuje przedłużeniem Kursu Indywidualnego o podwójny czas spóźnienia.
 8. Nieobecność Użytkownika/Uczestnika nie skutkuje zwrotem płatności.
 9. Kurs Indywidualny prowadzony jest w formie online.
 10. finanseilosiowe.pl nie odpowiada za spełnienie warunków technicznych przez Użytkownika/Uczestnika.
 11. Użytkownik/Uczestnik winien spełnić następujące wymagania sprzętowe i internetowe:
 • Microsoft® Windows® XP oraz Windows 7 procesor co najmniej 1.4 GHz Intel® Pentium® 4 lub podobny.
 • Windows Vista® Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 oraz Windows 10 (wersja 32-bit/64-bit z 32-bitową przeglądarką) procesor co najmniej 2 GHz Pentium 4 lub podobny.
 • Windows XP i Windows 7 – 512 MB RAM (rekomendacja – 1 GB).
 • Windows Vista, Windows 8 i Windows 10 – 1 GB RAM (rekomendacja – 2 GB).
 • Microsoft Internet Explorer 10 lub wyższy (tylko wersja 32 bitowa); Microsoft Edge; Mozilla Firefox 3 lub wyższy; Google Chrome.
 • Najnowsza wersja Adobe ® Flash® Player. Otwarte porty 1935, 443 oraz 80.
 • Internet o szybkości min 5000kbps.

5. Płatność

 1. Użytkownik winien wysłać elektronicznie wygenerowany dowód wpłaty na adres e-mail kontakt@finanseilosciowe.pl nie później niż 48 godzin od wypełnienia i wysłania Formularza Zgłoszeniowego.
 2. Płatności należy dokonać na rachunek bankowy Eduinn Krzysztof Ozimek. Dane do przelewu zostaną wysłane na adres e-mail Użytkownika.
 3. Brak wysłania elektronicznie wygenerowanego dowodu wpłaty nie później niż 48 godzin od wypełnienia i wysłania Formularza Zgłoszeniowego na adres e-mail kontakt@finanseilosciowe.pl oznacza, iż nie doszło do zawarcia Umowy i wszelkie dotychczasowe uzgodnienia tracą ważność.
 4. Użytkownikowi wystawiane są Faktury, z oznaczeniem Vat zw.
 5. Użytkownik wyraża zgodę na przesyłanie Faktur, duplikatów Faktur oraz Faktur korygujących drogą elektroniczną, na adres e-mail podany przez Użytkownika w Formularzu Zgłoszeniowym. W przypadku zmiany adresu e-mail, o którym mowa w zdaniu poprzednim Użytkownik zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie Eduinn Krzysztof Ozimek na piśmie.
 6. Użytkownik wyraża zgodę na przesyłanie Faktur, duplikatów Faktur oraz Faktur korygujących w formie papierowej gdy przeszkody techniczne lub formalne przeszkadzają w przesłaniu ich drogą elektroniczną.
 7. W przypadku Jednostek Publicznych, Eduinn Krzysztof Ozimek dopuszcza możliwość wystawienia Faktury z 14 dniowym terminem płatności.

6. Realizacja kursu

 1. Kurs Indywidualny przeprowadzany jest w ustalonym z Użytkownikiem/Uczestnikiem Terminie.
 2. Na adres e-mail, który został podany przez Użytkownika w Formularzu Zgłoszeniowym, wysyłany jest link do pobrania oprogramowania, które Użytkownik/Uczestnik obowiązany jest zainstalować na swoim komputerze, zgodnie z instrukcjami twórców oprogramowania. Link przesyłany jest przez finanseilosciowe.pl w ciągu 24 godzin przed rozpoczęciem Kursu Indywidualnego.

7. Wypowiedzenie Umowy

 1. Wypowiedzenie Umowy po upływie 14 dni od jej zawarcia przez Użytkownika jest możliwe w każdym momencie, z okresem wypowiedzenia 7 dni od chwili zgłoszenia woli wypowiedzenia Umowy. Wypowiedzenie winno być przesłane na adres e-mail kontakt@finanseilosciowe.pl Jeśli Termin Kursu Indywidualnego przypada na okres wypowiedzenia płatność za uczestnictwo w Kursie nie podlega zwrotowi.
 2. Płatność w kwocie pomniejszonej o koszty administracyjno-księgowe 500,00 zł zostanie przelana najpóźniej po 14 dniach, licząc od dnia następującego po dniu, w którym została wypowiedziana Umowa na rachunek, z którego została dokonana płatność.
 3. Wypowiedzenie Umowy przez Eduinn Krzysztof Ozimek jest możliwe w każdym momencie, z okresem wypowiedzenia 14 dni od chwili zgłoszenia woli wypowiedzenia Umowy. Wypowiedzenie winno być przesłane na adres e-mail Użytkownika podany w Formularzu Zgłoszeniowym. Płatność zostanie zwrócona przez Eduinn Krzysztof Ozimek u w terminie nie późniejszym niż 14 dni licząc od dnia następującego po dniu w którym została wypowiedziana Umowa na rachunek, z którego została dokonana płatność.

8. Odpowiedzialność I Gwarancje Eduinn Krzysztof Ozimek

 1. Eduinn Krzysztof Ozimek nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości korzystania przez Użytkownika/Uczestnika z finanseilosciowe.pl oraz z serwisu wykorzystywanego do prowadzenia Kursu Indywidualnego z jakiejkolwiek przyczyny, a w szczególności niezachowania warunków technicznych wskazanych w Regulaminie.
 2. Eduinn Krzysztof Ozimek oświadcza, że Kurs Indywidualny organizowany i prowadzony jest z zachowaniem najwyższej staranności, niemniej Eduinn Krzysztof Ozimek nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za rezultaty Kursu Indywidualnego, w tym również za wyniki jakichkolwiek egzaminów (m.in. egzaminów zawodowych z zakresu szeroko rozumianych finansów), do których Użytkownik/Uczestnik zdecyduje się przystąpić wykorzystując wiedzę zdobytą podczas Kursu Indywidualnego.
 3. Użytkownikowi /Uczestnikowi nie przysługuje wobec Eduinn Krzysztof Ozimek roszczenie o pokrycie dodatkowo poniesionych kosztów, w związku z wzięciem udziału w Kursie Indywidualnym, w szczególności kosztów dojazdu, kosztów hoteli etc.
 4. Użytkownikowi /Uczestnikowi nie przysługuje wobec Eduinn Krzysztof Ozimek roszczenie o pokrycie dodatkowo poniesionych kosztów, w związku z niezdanym egzaminem zawodowym, w szczególności kosztów opłat egzaminacyjnych za dany egzamin.
 5. Eduinn Krzysztof Ozimek nie wyraża zgody na kopiowanie i rozpowszechnianie dowolną metodą, udostępnionych Użytkownikowi/Uczestnikowi Materiałów.
 6. Eduinn Krzysztof Ozimek nie wyraża zgody na fotografowanie i nagrywanie treści przekazywanych podczas Kursu Indywidualnego.
 7. Dostarczanie przed Eduinn Krzysztof Ozimek odpowiedzi na pytania Uczestnika Kursu oraz formułowanie sugestii, które związane są z przedmiotem Kursu i o które zwrócono się w trakcie Kursu albo poza Kursem może odbywać się wyłącznie podczas Kursu.

9. Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące Kursu Indywidualnego należy kierować na adres e-mail kontakt@finanseilosciowe.pl, niezwłocznie, nie później jednak niż 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności objętych reklamacją.
 2. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane: a) oznaczenie Użytkownika (w tym jego imię, nazwisko, adres e-mail, a w przypadku osób prawnych i innych podmiotów nazwę, adres e-mail oraz dane osoby upoważnionej do reprezentowania Użytkownika w związku ze złożoną reklamacją); b) opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji; c) oczekiwania Użytkownika.
 3. Eduinn Krzysztof Ozimek rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, powiadamiając Użytkownika o sposobie dalszego postępowania, na adres e-mail podany w zgłoszeniu reklamacji.
 4. Eduinn Krzysztof Ozimek ma prawo nie rozpatrzyć reklamacji, które nie zawierają wszystkich elementów wskazanych w ust. 2 niniejszego paragrafu lub zostały wniesione po terminie wskazanym w ust. 1 niniejszego paragrafu.
 5. Jeżeli w ciągu 14 dni Eduinn Krzysztof Ozimek nie ustosunkuje się do reklamacji Użytkownika, oznacza to, iż uznano ją za uzasadnioną.

10. Postanowienia końcowe

 1. Nieprzestrzeganie Regulaminu przez Użytkownika/Uczestnika może skutkować wypowiedzeniem Umowy przez Eduinn Krzysztof Ozimek.
 2. Nieprzestrzeganie Regulaminu przez Użytkownika/Uczestnika może skutkować odmową zawarcia nowej Umowy przez Eduinn Krzysztof Ozimek.
 3. Nieprzestrzeganie Regulaminu przez Eduinn Krzysztof Ozimek może skutkować wypowiedzeniem Umowy przez Użytkownika.
 4. Nieprzestrzeganie Regulaminu przez Eduinn Krzysztof Ozimek może skutkować odmową zawarcia nowej Umowy przez Użytkownika.
 5. Wyrażana jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby organizacji i przeprowadzenia Kursu Indywidualnego. Dokładne zapisy o ochronie danych znajdują się w Polityce Prywatności zamieszczonej na finanseilosciowe.pl.
 6. Eduinn Krzysztof Ozimek zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności, zmiany zakresu usług edukacyjnych – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
 7. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy powszechnego prawa polskiego, w szczególności Kodeksu.
 8. Użytkownicy/Uczestnicy są zobowiązani do korzystania ze strony finanseilosciowe.pl w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami Regulaminu. W ramach korzystania z finanseilosciowe.pl zabronione jest dostarczanie jakichkolwiek informacji o charakterze bezprawnym, obraźliwym, czy też naruszającym dobra osobiste.
 9. Eduinn Krzysztof Ozimek dokłada wszelkich starań, by świadczone usługi w ramach finanseilosciowe.pl były na najwyższym poziomie, jednakże Eduinn Krzysztof Ozimek nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności finanseilosciowe.pl w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy finanseilosciowe.pl.
 10. Użytkownik akceptując Regulamin zgadza się na zbieranie i udostępnianie Eduinn Krzysztof Ozimek statystyk swojej obecności i aktywności w Serwisie. Dane są zbierane automatycznie i mogą zostać wykorzystane do analizy aktywności Użytkownika.
 11. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Eduinn Krzysztof Ozimek a Użytkownikiem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Eduinn Krzysztof Ozimek.