Kurs z projektem w R

krótko o kursie

Ocena projektów inwestycyjnych

  • Nieistotne i istotne przepływy pieniężne
  • Konwencjonalne i niekonwencjonalne przepływy pieniężne
  • Projekty niezależne i wzajemnie się wykluczające
  • Projekty z nieograniczonym i ograniczonym funduszem
  • Wolne przepływy pieniężne dla firmy (FCFF)
  • Przeciętny ważony koszt kapitału (WACC)
  • Wartość bieżąca netto (NPV)
  • Wewnętrzna stopa zwrotu (IRR) i zmodyfikowana wewnętrzna stopa zwrotu (MIRR)
  • Indeks zyskowności (PI) i księgowa stopa zwrotu (AAR)
  • Okres zwrotu (PP) i zdyskontowany okres zwrotu (DPP)

Projekt w R

Zaprojektowanie i dokonanie oceny projektu inwestycyjnego