Kurs z projektem w R

krótko o kursie

Elementarna statystyka w finansach

 • Wykres słupkowy
 • Wykres liniowy
 • Wykres rozrzutu
 • Wykres pudełkowy
 • Wykres kołowy
 • Miary tendencji centralnej
 • Miary dyspersji
 • Miary asymetrii
 • Miary spłaszczenia
 • Miary koncentracji
 • Testowanie średniej i różnicy średnich
 • Testowanie wpływu czynnika na średnią (ANOVA)
 • Testowanie wariancji i ilorazu wariancji
 • Testowanie proporcji
 • Testowanie korelacji
 • Korelacja Pearsona, Kendalla i Spearmana
 • Regresja liniowa – opis relacji między zmiennymi i prognozowanie

Projekt w R

Sporządzenie raportu analitycznego opisującego wskazane zjawisko finansowe z wykorzystaniem zaprezentowanych narzędzi analitycznych