dr Krzysztof Ozimek

FINANSE ILOŚCIOWE

TWARDE KOMPETENCJE W MIĘKKI SPOSÓB

kursy z językiem R

implementacyjne projekty obliczeniowe

kursy online

indywidualnie w czasie rzeczywistym

Kursy z projektem w R

Kursy zostały przygotowane w odpowiedzi na wzbierającą i wydatną potrzebę dysponowania twardymi kompetencjami finansowymi zwiększającymi konkurencyjność, przy jednoczesnym niedoborze rzetelnych programów edukacyjnych w zakresie finansów ilościowych.

Podczas każdego kursu realizowany jest przez prowadzącego projekt obliczeniowy, z użyciem środowiska R, ukierunkowany na:
 • zrozumienie funkcjonalności opisywanych metod
 • możliwość rozwinięcia umiejętności implementacji prezentowanych metod
 • lepsze poznanie określonych zjawisk i procesów finansowych

Kursy indywidualnie przeprowadzane są w trybie online (w czasie rzeczywistym)

Kursy dedykowane są głównie, ale nie wyłącznie:
 • studentom i słuchaczom na kierunkach i specjalnościach finansowych
 • osobom budującym karierę w praktycznych zawodach finansowych lub karierę naukową
 • specjalistom finansowym aktualizującym lub uzupełniającym swoje kompetencje
 • pasjonatom finansów

Celem kursów jest umożliwienie nabycia podstawowych i bardziej wyrafinowanych oraz twardych i pragmatycznych kompetencji finansowych, przydatnych w rozwiązywaniu praktycznych i naukowych zagadnień finansowych

Zakres tematyczny kursów to następujące podobszary finansów:
 • finanse korporacyjne
 • rynek finansowy
W ramach kursów stosowane są metody:
 • analizy instrumentów finansowych
 • analizy kreowania wartości firmy i wyceny przedsiębiorstwa
 • analizy ryzyka finansowego
 • identyfikacji i pomiaru relacji przyczynowo-skutkowych w finansach
 • kalkulacji w matematyce finansowej
 • konstrukcji ilościowych strategii inwestycyjnych
 • modelowania probabilistycznego zjawisk i procesów finansowych
 • modelowania regresyjnego finansowych szeregów czasowych
 • optymalizacji finansowej
 • statystyki opisowej i wnioskowania statystycznego w analizie zjawisk finansowych
 • symulacji zjawisk i procesów finansowych
 • uczenia maszynowego aplikowanego w finansach
 • wizualizacji danych finansowych
W realizacji projektów kursowych wykorzystywane są dane:
 • rzeczywiste
 • symulowane w przypadku braku pełnych danych rzeczywistych
 • preparowane na potrzeby uzyskania zamierzonych efektów pracy warsztatowej

Stosowanie języka R podczas kursów ograniczone jest do:

 • używania gotowych funkcji napisanych w tym języku
 • tworzenia najprostszych funkcji
 • tworzenia elementarnych obiektów w R i dokonywaniu operacji na tych obiektach

Wszystkie zapisy sporządzane na wirtualnej tablicy w trakcie kursów i wcześniej przygotowana wizualizacja różnego typu informacji jako spójna całość zapamiętywane są w pliku PDF i udostępniane po zakończeniu kursu, łącznie z kodem R używanym podczas realizacji projektu obliczeniowego

Udział w kursach poświadczany jest imiennym certyfikatem z wpisanym tematem kursu

Efektywność kursów sprawdzana jest w dowolnym czasie za pomocą dobrowolnego testu ewaluacyjnego, do którego dołączone są odpowiedzi z krótkimi uzasadnieniami

Po wzięciu udziału w kursie jego uczestnicy proszeni są o wypełnienie ankiety, która ma pomóc w określeniu:
 • sposobu poprawienia jakości pracy prowadzącego
 • kierunków ewentualnej modyfikacji treści kursów i metody ich realizacji